RUS / ENG
Login
Login:
Password:
[ Forgot? ]

1 Venue

2 Accommodation

3 How to get to

4 Registration fee

5 Organizing Committee

6 Visas

Organizing Committee

 V.M. Pudalov  Chairman
 K.V. Mitsen  Deputy Chairman
 A.V. Varlashkin  Deputy Chairman
 G.V.Rybal'chenko  Secretary of Organizing Committee
 N.P. Shabanova  
 L.I.Minkina  
 O.M. Ivanenko  
 Yu.A.Aleshchenko  
 Yu.F.El'tsev  
 L.A.Morgun  
 L.N. Zherikhina  Deputy Chairman
 V.P. Kovalenko  
 T.S. Ogon'kova  
 E.N. Demidova  
 A.Yu. Tsvetkov  
 A.M. Tshovrebov  
 А.V. Muratov  
 S.Yu.Gavrilkin  
 K.S.Pervakov  
 A.Yu.Kuntsevich  
 Ya.A.Gerasimenko  
 V.L.Prudkoglyad  
 T.E.Shanygina  
                                 
Valid XHTML 1.0 Transitional